GIẢI PHẪU, CHỨC NĂNG & SƠ ĐỒ TĨNH MẠCH NHĨ SAU | BẢN ĐỒ CƠ THỂ - CƠ THỂ CON NGƯỜI

Tĩnh mạch nhĩ thất sauEditor Choice
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Tĩnh mạch nhĩ thất sau là tên gọi của một tĩnh mạch được hình thành thông qua tập hợp của một số nhánh tĩnh mạch nằm phía sau tai. Các tĩnh mạch nhĩ kết hợp với tĩnh mạch mặt sau và lần lượt tạo ra tĩnh mạch hình nón bên ngoài.