SỨC BỀN VS. SỨC CHỊU ĐỰNG: SỰ KHáC BIỆT Và LỜI KHUYêN ĐỂ CẢI THIỆN CẢ HAI - SỨC KHỎE

Sự khác biệt giữa Sức bền và Sức chịu đựng là gì?Editor Choice
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Ngoài thật và giả: 10 kiểu cười và ý nghĩa của chúng
Các thuật ngữ "sức bền" và "sức chịu đựng" thường được sử dụng thay thế cho nhau khi nói đến thể lực, nhưng có một chút khác biệt.