CHúNG TA Đã SẴN SàNG ĐỂ HỌC NGôN NGỮ CHƯA? THUYẾT CHOMSKY NóI Có - SỨC KHỎE

Sinh ra theo cách này: Lý thuyết của Chomsky giải thích lý do tại sao chúng ta giỏi tiếp thu ngôn ngữ đến vậyEditor Choice
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Tại sao trẻ em học ngôn ngữ nói dễ dàng như vậy? Theo lý thuyết Chomsky, chúng được sinh ra theo cách đó. Trẻ em ở khắp các nền văn hóa học ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng rất lâu trước khi bất kỳ khóa đào tạo chính thức nào bắt đầu. Lý thuyết Chomsky giúp giải thích tại sao.