ADDUCTOR BREVIS CƠ BẮP NGUỒN GỐC, GIẢI PHẪU & CHỨC NĂNG | BẢN ĐỒ CƠ THỂ - CƠ THỂ CON NGƯỜI

Adductor brevisEditor Choice
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Giường Murphy tiết kiệm không gian tốt nhất
Các chất dẫn chính của hông là cơ magnus cộng dẫn, cơ longus cộng dẫn và cơ brevis cộng dẫn. Các chất phụ này được hỗ trợ bởi gracilis và pectineus. Gracilis giúp uốn dẻo chân ở đầu gối.